Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti DV, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Staničná 1045, 952 01 Vráble

Popis projektu: Projekt je súčasťou stredno a dlhodobej stratégie žiadateľa, ktorý reflektuje na dopyt zo zahraničia na dodávku komponentov do high-end rady automotive produktov. Cieľom projektu je inovatívne realizovať rozšírenie výrobných možností v oblasti výroby lisovania a nitovaných plechových autodielcov z hliníka a ocele a tým i rozšírenie existujúceho portfólia spoločnosti, čím dosiahneme úspory z rozsahu a logistiky pri spojení procesov vývoja a návrhov spolu s výrobnými procesmi, čo sa v konečnom dôsledku pretaví do zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti i rastu pridanej hodnoty produktov spoločnosti.

Jedná sa predovšetkým o vytvorenie komplexného typu výroby, ktorý po úspešnom sprevádzkovaní a spustení výroby umožní napĺňať aj kľúčové body stratégie spoločnosti v horizonte 8 rokov, nakoľko sme sa stali vzhľadom na konkurencieschopnú cenu kvalifikovanej práce a dostupnosť trhov denominovaným dodávateľom so zmluvným záväzkom odberateľa na najbližších 8 rokov od spustenia výroby v roku 2014, čím dosiahneme nižšie uvedené faktory i za horizontom monitorovacieho obdobia:

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti ako o nadviazaných odberateľov a dodávateľov,
  • zvýšenie výrobných kapacít v regióne a s tým súvisiaci rast miezd v priemerných i absolútnych číslach,
  • rast tržieb a pridanej hodnoty z vlastných výrobkov a služieb spôsobených úsporami z rozsahu a logistických úspor,
  • zvýšenie spokojnosti zákazníkov
  • rast zamestnanosti a sekundárnej zamestnanosti s ohľadom na multiplikačné efekty veľkokapacitnej a veľkoinvestičnej výroby
  • zlepšenie dobrého mena a s tým spojený potenciál ďalšieho rozšírenia výroby

Špecifické ciele (výsledky projektu):
Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie investícii do high-tech inovatívnych technológii, ktoré dosiahneme investíciou prevyšujúcou 10Mil. EUR do dodávky, montáže a inštalácie transferového lisu a robotizovaných pracovísk pre nitovanie a lepenie autodielov pre modelovú radu Audi Q7a pre platformové diely nových modelov Tuareg a Cayen.

názov a sídlo prijímateľa: DV, s. r. o., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum začatia projektu: 01. 08. 2013
dátum skončenia projektu: 31. 07. 2015
názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.mhsr.sk, www.siea.sk
výška poskytnutého príspevku: 4 000 000,00 €

 

 

 

 

Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti DV, s.r.o.
Zavedením inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti DV, s.r.o.