Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti

Popis projektu: Podpora inovačných a výskumno-vývojových aktivít žiadateľa zásadnou zmenou výrobného procesu, obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby.

Ciele projektu:

  • Zvýšiť produktivitu a kvalitu produktov, udržať stabilné miesto na trhu svojej pôsobnosti, a tým zabezpečiť zapojenie spoločnosti do miestnych dodávateľských reťazcov.
  • Vytvorenie dynamického podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie a prostredníctvom neho dôjsť k zvýšeniu inovačnej výkonnosti.
  • Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. Spoločnosť podporuje myšlienku prepojenia systému vzdelávania a podnikateľskej praxe s cieľom zabezpečiť uplatniteľnosť absolventov škôl na trhu práce.

Výška poskytnutého príspevku: 871 080 ,- €